Regulamin konsumencki Anty-Księgarni

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży książek w sklepie internetowym Anty-Księgarnia, zlokalizowanym w serwisie zakupowym Allegro.pl (użytkownik adlewy2412), na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Sprzedaż  odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Anty-Księgarnią Adam Lewandowski, zwaną dalej Sprzedającym.
3. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę internetową respektowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
4. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji lub składania zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym z sądu polubownego oraz mediacji. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  znajdują się dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
6. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121).

II. Zasady dokonywania  zakupów

1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Allegro.pl (użytkownik adlewy2412).
2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1 – wybór produktu, 2 – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 3 – wybór sposobu płatności i dostawy, 4 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego (zgodnie z funkcjonalnością serwisu Allegro.pl).
3. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.

III. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można  dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego:
a) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sprzedającego (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

PayU lub zwykły przelew bankowy

Numer rachunku bankowego Sprzedającego:
Deutsche Bank: 76 1910 1048 2119 3262 1726 0001

b) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Kupujący płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Kupujący może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,
2. Dostawa zamówionych produktów następuje Pocztą Polską lub przesyłką kurierską (informacja zawarta w aukcji Allegro.pl). Istnieje także możliwość odbioru osobistego.
3. W przypadku osobistego odbioru możliwa jest zapłata gotówką.
4. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Księgarni fakturę VAT.
5. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugeruje się, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Anty-Księgarnia Adam Lewandowski, ul. Strzałowa 17A/24, 87-100 Toruń, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres Anty-Księgarnia Adam Lewandowski, ul. Strzałowa 17A/24, 87-100 Toruń, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
13. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania.

V. Reklamacje wad produktów

1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad ukrytych.
2. W przypadku, gdy produkt ma wadę ukrytą, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) obniżenia ceny;
c) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedający bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) pod adresem Anty-Księgarnia Adam Lewandowski, ul. Strzałowa 17A/24, 87-100 Toruń, albo wysyłać listem poleconym na powyższy adres z dopiskiem „reklamacja” lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
11. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
a) wymiany towaru na nowy,
b) obniżenia ceny towaru,
to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

VI. Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest Anty-Księgarnia Adam Lewandowski, ul. Strzałowa 17A/24, 87-100 Toruń, NIP 888-265-43-10 oraz REGON 341029175, wpisana do rejestru CEIDG.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.
3. Podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych  w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.
4. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego, związane z realizacją złożonego zamówienia.
5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia, a za dodatkową wyraźną zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.
7. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa  w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.
8. Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową, tradycyjną lub telefoniczną z Administratorem Danych.

VII. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.anty-ksiegarnia.pl

1. Strona internetowa www.anty-ksiegarnia.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Anty-Księgarnię Adam Lewandowski, ul. Strzałowa 17A/24, 87-100 Toruń, zwaną dalej również „Administratorem”.
2. Strona www służy promocji towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego, umieszczonej w serwisie zakupowym Allegro.pl (użytkownik adlewy2412).
3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania (zgodnie z funkcjonalnością Allegro.pl).
4. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
5. Strona www używa plików cookie’s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie’s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie’s do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Anty-Księgarnia Adam Lewandowski, ul. Strzałowa 17A/24, 87-100 Toruń.
7. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

VI. Zmiany w Regulaminie

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.anty-ksiegarnia.pl.
Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.
Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Anty-Księgarnia Adam Lewandowski 
ul. Strzałowa 17A/24
87-100 Toruń 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel.: 508-183-748